Fenomena Keterbelitan Kuantum: Konsep dan Perkembangannya Sepintas Lalu.

Oleh: Ahmad Hazazi

Sejarah Ringkas dan Pengenalan

Babak-babak sejarah sains telah merakamkan bahawa kefahaman fizik klasik telah mengalami satu anjakan paradigma yang bermuasal daripada penemuan revolusioner oleh seorang fizikawan handalan Jerman, Max Planck, sekitar 1900. Planck melalui beberapa siri ujikaji dan cerapan yang dijalankan, telah menimbulkan beberapa hipotesis radikal sebagai batu asas yang telah mencabar keabsahan fizik klasik. Dalam tempoh yang sama penemuan besar oleh Einstein melalui dua teori besarnya iaitu teori kenisbian khas dan am, juga mengukuhkan lagi sangkaan bahawa pemerihalan fenomena alam jasmani oleh fizik tidak terbatas hanya kepada beberapa teori agung seperti keelektromagnetan Maxwell, termodinamik dan mekanik Newtonan.

Revolusi Planck ini telah menyebabkan munculnya fizik moden yang umumnya terbahagi kepada dua teori besar iaitu teori kenisbian Einstein, dan teori kuantum. Masing-masing telah mencetuskan kefahaman baharu mengenai beberapa konsep asasi dalam fizik seperti ruang dan masa, keselanjaran tenaga, tentuisme, kebarangkalian, mantik, proses penyukatan (dalam ujikaji), masalah sebab-musabab dan sebagainya. Rentetan daripada teori kuantum pula, telah muncul pelbagai tafsiran yang gagal dijelaskan fenomenanya oleh fizik klasik.

Secara umumnya, teori kuantum dapat ditakrifkan secara ringkas sebagai satu hasil gabung-jalin antara dua aspek penting iaitu formalisme bermatematik dan tafsiran jasmani. Tafsiran yang dimaksudkan oleh fizikawan di sini adalah tafsiran formalisme kuantum. Secara sepintas lalu, formalisme bermatematik bagi memerihalkan teori kuantum telah dirintis oleh Werner Heinsenberg dengan munculnya kaedah mekanik matriks (1925), kemudian disambut oleh Erwin Schrödinger yang telah membina persamaan gelombang atau mahsyurnya persamaan Schrödinger (1926), teori penjelmaan Dirac-Jordan (1927), seterusnya dikembangkan lagi Heisenberg-Dirac (1930-1931) dengan terbitnya karya Dirac berjudul Principles of Quantum Mechanics, dan selepas 1930-an pelbagai formalisme kuantum yang menjelma. Ianya tidak akan dibincangkan di sini.

Selain itu, teori kuantum tidak hanya membahaskan mengenai pengitlakan formalisme bermatematik sahaja, tetapi dalam sejarah perkembangannya juga telah lahir sejumlah tafsiran yang agak berpengaruh seperti paradoks EPR, tafsiran keterlengkapan Bohr (kemudian dikenali sebagai tafsiran Copenhagen), tafsiran banyak alam, mantik kuantum, tafsiran mekanik Bohm, ketaksamaan Bell, teorem Kochen-Specker, dan yang agak mutakhir ialah tafsiran Bayesianisme kuantum (atau QBism) dan lain-lain. Tafsiran-tafsiran ini adalah cubaan sebahagian para pendukung-pelopornya berhujah bagi mempertahankan kepercayaan falsafah anutan mereka. Malah, tafsiran-tafsiran yang dikemukakan ini hanya sebahagian daripada sejumlah tafsiran yang lain dan persoalan terhadap fenomena kuantum yang berlaku masih lagi diperbahaskan serta sebahagiannya cuba diperkukuhkan; sehingga kini, masih belum jelas wujudnya satu ijmak yang boleh diterima oleh kalangan fizikawan mengenai tafsiran yang paling benar. Barangkali hal ini disebabkan oleh wujudnya fenomena keterbelitan kuantum yang membawa kepada masalah kejituan songsangan-fakta.

Tindakan Sesaujana yang Meremangkan

Fenomena keterbelitan kuantum merupakan salah satu fenomena yang dianggap aneh oleh sebahagian fizikawan, selain menjadi salah satu masalah yang agak mendasar dalam teori kuantum. Sehingga kini, para fizikawan masih lagi berusaha untuk memahami dan berusaha menjelaskan fenomena ini baik dari aspek ujikaji mahupun pembangunan teorinya. Menariknya, dalam keanehannya itu, ia dikatakan menjadi sumber yang amat berguna dalam membangunkan teknologi kuantum termaju dan juga melahirkan beberapa bidang baharu yang bersifat rentas disiplin ilmu seperti sains komputer, kejuruteraan, matematik, falsafah, kimia, biologi dan lain-lain. Hal ini akan disentuh sedikit sebanyak di bahagian akhir penulisan ini.

Apakah itu keterbelitan kuantum? 

Secara konsepnya, fenomena keterbelitan kuantum adalah kebolehperihalan korelasi (atau antikorelasi) antara dua zarah, katakan A dan B, atau kumpulan zarah, yang berinteraksi kemudian berpisah walaupun berjuta tahun cahaya jauh jaraknya. Jika ujikaji (atau lebih tepat penyukatan) dilakukan ke atas zarah A, maka ujikaji tersebut juga memberi kesan ke atas zarah B. Keterbelitan kekal sebagai hasil superposisi beberapa keadaan kuantum; ianya kekal berada dalam keadaan tersebut sehinggalah ujikaji dilakukan yang kemudiannya menghasilkan keadaan kuantum tunggal. Ini bermaknakeadaan kuantum bagi setiap zarah tidak boleh dijelaskan secara berasingan walaupun zarah-zarah tersebut terpisah jauh jaraknya. Sebaliknya, ianya mesti dijelaskan secara keseluruhan dalam satu sistem kuantum.

Gambar 1: Rajah menunjukkan gambaran mengenai penyukatan satu keadaan spin memberi kesan kepada keadaan spin yang satu lagi pada sebarang jarak. Sumber: Internet 1.

Sebagai contoh, keterbelitan boleh berlaku dalam suatu peristiwa pereputan zarah. Andaikan berlakunya satu peristiwa reputan sebutir zarah kepada beberapa butir zarah seperti sepasang zarah, katakan A dan B. Pasangan zarah tersebut mempunyai sifat intrinsik spin bertentangan, seperti spin bangkit ke arah atas dan spin tunduk ke arah bawah. Pasangan zarah sedemikian lazimnya dikenali sebagai sistem spin berantikorelasi. Jika kebarangkalian hasil ramalan ujikaji bagi setiap spin adalah sama, maka zarah ini dikatakan berada dalam keadaan singlet. Seterusnya, andaikan pula dua orang pencerap, Aminah dan Bakar, masing-masing berada pada jarak yang sangat jauh, seorang di Bumi manakala seorang lagi di Marikh. Katakan mereka memiliki salah satu zarah daripada pasangan zarah yang berada dalam keadaan berketerbelitan ini. Jikalau Aminah menjalankan ujikaji ke atas zarah berspinnya, maka hasil penyukatan dalam ujikaji tersebut tidak mampu diramalkan sepenuhnya. Sebaliknya apa yang mampu diramalkan hanyalah bahawasanya terdapat 50 peratus berkebarangkalian daripada hasil ramalan ujikaji untuk spin bangkit atau spin tunduk. Bagi kes Bakar pula, hasil ramalan ujikaji zarah berspinnya juga tidak mampu diramalkan sepenuhnya sebaliknya adalah bertentangan dengan spin Aminah. Inilah sebab sistem ini disifatkan sebagai berantikorelasi.

Sebagai perumpamaan, ujikaji sebegini ini boleh dijalankan dalam sebuah ujikaji fizik klasik. Ambil sekeping duit syiling, katakan 50 sen. Kemudian belah dua di bahagian lilitannya, dan tandakan satu belahan sebagai pangkal dan masukkan ke dalam sebuah kotak kecil lalu diberikan kepada Aminah; seterusnya belahan yang satu lagi ditandakan sebagai hujung dan masukkan ke dalam sebuah kotak kecil lain lalu diberikan kepada Bakar. Maka, cerapan menunjukkan tiadalah bezanya zarah berspin tersebut dengan ujikaji duit syiling ini. Namun, ada ciri yang tidak sama berlaku untuk kes zarah berspin. Apakah yang membezakan kes duit syiling dengan kes zarah berspin dalam hal ini?  Dalam kes zarah berspin, jika Aminah dan Bakar memilih untuk menyukat zarah berspinnya dalam arah yang berlainan daripada arah atas bagi spin bangkit atau arah bawah bagi spin tunduk, maka hasil ujikaji mereka akan membentuk ketaksamaan Bell. Oleh itu, hasil cerapan dalam ujikaji mereka boleh memerihalkan korelasi antara dua zarah berspin dengan lebih persis berbanding dengan yang dapat dicapai dalam kes klasik. Ciri ini secara asasinya amat berbeza dan tiada padanan dengan apa yang berlaku dalam ujikaji fizik klasik terhadap duit syiling tadi kerana ianya tiada ‘arah’ lain selain pangkal dan hujung syiling itu.

Seseorang mungkin mahu menggantikan perumpamaan ujikaji fizik klasik dengan duit syiling itu dengan sesuatu yang berlainan. Tetapi, masalah asasi yang menjadi isu utama mengenai penyukatan zarah berspin mengikut arah yang berlainan ialah bahawasanya ianya tidak boleh menghasilkan nilai tentu pada masa yang sama kerana tertakluk dengan prinsip ketakpastian Heisenberg. Maka, hasil penyukatan zarah berspin yang mengikut arah yang berlainan ini disifatkan sebagai tak serasi. Ini berbeza jika dibandingkan dengan hasil penyukatan dalam ujikaji fizik klasik yang nilai tentunya boleh diperolehi secara serentak, maka ianya disifatkan sebaliknya sebagai serasi. Pada tahun 1964, seorang fizikawan berbangsa Irish, John S. Bell, telah membuktikan bahawa hasil penyukatan daripada ujikaji yang serasi adalah mustahil boleh berlakunya korelasi yang boleh mematuhi ketaksamaannya. Manakala, pada tahun 1980, Cirel’son telah membuktikan secara matematik bahawa penyukatan yang bersifat serasi tidak mematuhi ketaksamaan Bell. Oleh yang demikian, secara asasinya fenomena keterbelitan hanya berlaku dalam alam kuantum.

Gambar 2 (kiri): Tajuk utama keratan akhbar New York Times pada tahun 1935. Gambar 3 (kanan): Niels Bohr bersama Einstein. Sumber: Internet 2 & 3.

Istilah asal bagi ‘keterbelitan’ adalah Verschränkung dalam bahasa Jerman yang dicipta oleh Erwin Schrödinger sekitar 1935 -1936, dan dia sendiri menterjemahkannya ke dalam bahasa inggeris menjadi entanglement, sebagai sahutannya kepada ujikaji gedanken EPR yang diusulkan oleh Einstein, Podolsky dan Rosen, pada tahun yang sama melalui makalah mahsyurnya berjudul Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? Sehingga kini, ujikaji gedanken ini dikenali sebagai paradoks EPR. Fenomena keterbelitan kuantum ini, disifatkan oleh Einstein sebagai bercanggah dengan teori kenisbiannya yang mana tiada gerakan yang lebih pantas dari kelajuan cahaya dibenarkan. Beliau juga mendakwa bahawa jika pencerap tidak mengabaikan teori kenisbian dalam menjelaskan dua sistem kuantum yang terpisah jaraknya, maka teori kuantum masih lagi tidak lengkap. Einstein menjuluki keanehan fenomena keterbelitan kuantum ini seperti suatu “tindakan sesaujana yang meremangkan!”

Pada tahun yang sama juga, selepas terbitnya makalah EPR, Niels Bohr telah menerbitkan makalahnya dengan judul yang sama bagi menyahut hujah paradoks EPR itu dengan mengusulkan tafsiran keterlengkapan Bohr. Ringkasnya, Bohr telah mengusulkan satu konsep yang dikenali sebagai prinsip keterlengkapan bagi menjelaskan masalah kedualan zarah-gelombang. Bohr berhujah bahawa zarah dan gelombang dapat berperanan sebagai saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain. Perilaku gelombang dan zarah pada sesuatu benda sebenarnya bergantung kepada keputusan kita dalam memilih radas penyukatan bagi menjalankan ujikaji. Akhirnya, penceraplah yang akan menentukan sama ada benda yang dicerap itu sama ada zarah atau gelombang. Melalui hujahnya ini, Bohr menerima fenomena keterbelitan kuantum sebagai bersifat tekal dengan teori kuantum yang pada beliau sudah pun lengkap. Pegangan Bohr inilah yang menyebabkan berlakunya polemik besar antara Bohr dan Einstein.

Menariknya, dalam siri makalahnya sekitar 1935-1936 itu, Schrödinger telah mengusulkan satu ujikaji gedanken dengan berhipotesis bahawa jika seekor kucing dimasukkan ke dalam sebuah kotak berisi bahan kimia beracun, maka hasil ujikaji mendapati bahawa kucing tersebut berada dalam keadaan hidup dan mati. Jika pencerap membuka kotak dan melihat keadaan kucing tersebut, maka kucing tersebut sama ada dalam keadaan hidup atau mati, bukannya hidup dan mati sekaligus. Ujikaji ini diusulkan bagi menjelaskan keadaan superposisi kuantum, dan ianya dikenali sebagai paradoks kucing Schrödinger. Seperti Einstein, beliau juga tidak begitu senang dengan fenomena ini kerana melibatkan kelajuan penghantaran maklumat yang lebih pantas berbanding halaju cahaya. Rentetan itu, lahirlah pelbagai hasil penyelidikan untuk memahami dengan mendalam mengenai fenomena keterbelitan kuantum sehingga ke saat ini.

Gambar 4: Dakwaan mengenai penemuan imej fenomena keterbelitan kuantum baru-baru ini. Sumber: Internet 4.

Mutakhir ini, penyelidikan mengenai fenomena keterbelitan kuantum terus giat dijalankan bukan hanya dari aspek teori, bahkan ia juga diuji dalam beberapa siri ujikaji dengan menggunakan beberapa jenis zarah keunsuran, seperti foton, neutrino, dan elektron; molekul yang bersaiz makro seperti buckyball dan juga yang bersaiz sekecil-kecil permata. Perkembangan ini menampakkan hasil yang meskipun sebahagiannya ada yang bersifat dugaan namun agak positif seperti mana hasil ujikaji yang dijalankan oleh sekumpulan fizikawan dari Universiti Glasgow di UK, yang telah mendakwa buat pertama kalinya imej keterbelitan kuantum berjaya diperolehi. Sejauh mana penemuan ini memberi kesan kepada konsep-konsep asas teori kuantum, terutamanya bagi menjelaskan fenomena keterbelitan kuantum, masihlah lagi menjadi penyelidikan fizikawan hingga saat ini.

Kegunaan dalam Membangunkan Teknologi Kuantum

Perkembangan teknologi hari ini tidak mungkin hanya bergantung kepada hasil-hasil rekacipta sahaja. Bagi menghasilkan sebuah teknologi termaju, adalah penting untuk memberikan perhatian kepada aspek asasi seperti pembangunan teori dan kaedah saintifik. Sebagai contoh, teknoologi GPS yang digunakan pada hari ini adalah berlandaskan teori kenisbian Einstein, komputer moden yang digunakan seluruh dunia hari ini berasaskan idea permodelan bagi suatu pengiraan matematik daripada seorang matematikawan Inggeris, Alan Turing, manakala komputer kuantum pula adalah buah idea daripada seorang fizikawan mahsyur, Richard Feynman, yang telah mengusulkan bagaimana masalah fizik boleh disimulasikan dengan menggunakan komputer yang berasaskan teori kuantum. Terdapat banyak lagi teknologi yang digunakan pada hari ini pada asasnya bermula daripada aspek teori. Ini semua menunjukkan aspek teori berperanan penting dalam membangunkan sesebuah teknologi termaju.

Begitu juga halnya dengan penyelidikan teori kuantum khususnya mengenai fenomena keterbelitan. Penyelidikan aspek teori yang mendalam bukan sahaja melahirkan kefahaman baharu, tetapi ia juga menyumbang kepada lahirnya bidang-bidang baharu yang boleh diterokai dengan lebih lanjut seperti teori maklumat kuantum, pengkomputeran kuantum, kriptografi kuantum dan yang terkini perkembangannya membawa kepada kelahiran bidang biologi kuantum. Sebagai contoh, dalam teori maklumat kuantum, keterbelitan kuantum dikatakan amat berguna dalam membangunkan suatu protokol komunikasi kuantum, dan juga bagi menjelaskan proses teleportasi kuantum. Manakala keterbelitan juga dikatakan berguna dalam bidang kriptografi kuantum bagi membangunkan suatu kaedah keselamatan komunikasi yang dinamakan sebagai taburan kekunci kuantum.

Bagi bidang pengkomputeran kuantum, yang dikatakan bahawa keterbelitan kuantum sebagai sumber asasnya, ia agak menarik perhatian dunia, apabila baru-baru ini sebuah syarikat multinasional bergengsi di Amerika Syarikat, Google, telah mengumumkan kejayaan mereka menghasilkan komputer kuantum. Mereka telah mendakwa bahawa sebuah pemproses yang boleh menyelesaikan pengiraan dalam tempoh masa selama 200 saat jika dibandingkan dengan komputer lazim yang mengambil tempoh masa selama 10 000 tahun telah berjaya dihasilkan. Dengan pengumuman ini, mereka mendakwa telah mencapai apa yang diistilahkan oleh John Preskill sebagai ‘keulungan kuantum’. Walaupun pencapaian Google ini dipertikaikan oleh rakan seterunya IBM, tetapi perkembangan sebegini telah membuktikan bahawa penyelidikan asasi yang bersifat teori semata-mata bukanlah sesuatu yang sia-sia dan membuang masa! Sebenarnya ia memerlukan suatu tempoh masa yang lama untuk digunakan bagi pembangunan sebuah teknologi termaju bagi kegunaan manusia sejagat.

Selain itu, beberapa perkembangan terkini dalam penyelidikan bidang sains hayat seperti sistem biologi juga dikatakan telah melahirkan beberapa penemuan baharu walaupun sebahagiannya masih bersifat teori dan dugaan. Sebagai contoh, sebilangan saintis telah mendakwa wujudnya fenomena keterbelitan kuantum semasa berlakunya proses pemindahan tenaga dalam fotosintesis. Tambahan lagi, keterbelitan kuantum juga dikatakan terhasil dalam organisma hidup khususnya antara bakteria hidup dan cahaya terkuantum, dan banyak lagi. Maka, dengan adanya penyelidikan rentas bidang pelbagai disiplin ilmu seperti ini, ia membolehkan para saintis mencari jalan penyelesaian bagi menjelaskan fenomena aneh keterbelitan kuantum yang merupakan masalah asas bagi teori kuantum, selain menemukan kegunaannya.

Akhirnya, walaupun terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahawa penyelidikan sains asasi tidak memberi apa-apa kemajuan tetapi apa yang berlaku dalam penyelidikan terkini teori kuantum adalah sebaliknya. Meskipun teori kuantum sudah berusia lebih daripada 100 tahun, fizikawan masih lagi membahaskan mengenai konsep-konsep asas yang menjadi landasan teori tersebut yang dipercayai akan menjadi tunjang utama bagi membangunkan teknologi kuantum termaju masa hadapan.

Rujukan Terpilih

 1. Max Jammer 1996, “The Conceptual Development of Quantum Mechanics”, Mc Graw Hill Book Company.
 2. Louisa Gilder 2008, “The Age of Entanglement”, Vintage Books
 3. Valerio Scarani, Chua Lynn & Liu Shi Yang, 2010, “Six Quantum Pieces”, World Scientific
 4. Vlatko Vedral, 2006, “Introduction to Quantum Information Science”, Oxford University Press.
 5. Vlatko Vedral 2010, “Decoding Reality”, Oxford University Press.
 6. A. Einstein, Boris Podolsky, Nathan Rosen 1935, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” Phy. Rev 47 777.
 7. Niels Bohr 1935, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” Phy. Rev 48 696.
 8. Bell, John (1964). “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox”, dlm. The Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, Edisi ke-2.
 9. Schrodinger, Erwin 1936, “Probability Relations Between Separated Systems”, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 32 (3) pipi. 446-452.
 10. Schrodinger, Erwin 1935, “The Present Situation in Quantum Mechanics: A Translation of Schrodinger’s ‘Cat Paradox’ by John D. Trimmer ”, Proc. of the American Phi. Soc.  Jil. 124. No. 5 (Oct. 10, 1980). hal. 323-328.
 11. Schrodinger, Erwin 1935, “Discussion of Probability Relations Between Separated Systems”,  Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 31(4) pipi. 556-563.
 12. Richard Jozsa; Noah Linden (2002). “On the role of entanglement in quantum computational speed-up”Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 459 (2036): ms. 2011–2032
 13. Bouwmeester, Dik; Pan, Jian-Wei; Mattle, Klaus; Eibl, Manfred; Weinfurter, Harald & Zeilinger, Anton (1997). “Experimental Quantum Teleportation” Nature. 390 (6660): 575–579.
 14. Ekert, Artur K. (1991). “Quantum cryptography based on Bell’s theorem”Physical Review Letters. 67 (6): hal. 661–663.
 15. Moreau, Paul-Antoine; drk. (12 July 2019). “Imaging Bell-type nonlocal behaviour”Science Advances. 5 (7)
 16. Shaharir M.Z 2005, Tabii Zarah Atom: Penjana Sains Matematik Baru dan Terserlahnya Alam Metafizik, PPSM, UKM
 17. Internet 1: https://brilliant.org/wiki/quantum-entanglement/
 18. Internet 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement
 19. Internet 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Bohr%E2%80%93Einstein_debates
 20. Internet 4:https://www.sciencealert.com/scientists-just-unveiled-the-first-ever-photo-of-quantum-entanglement
 21. Internet 5: https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html
 22. Internet 6: https://www.quantamagazine.org/john-preskill-explains-quantum-supremacy-20191002/
 23. Internet 7: https://www.quantamagazine.org/google-and-ibm-clash-over-quantum-supremacy-claim-20191023/
 24. Arute, F., Arya, K., Babbush, R. drk. ‘Quantum supremacy using a programmable superconducting processor’. Nature 574, 505–510 (2019).
 25. Syarahan Umum oleh Jim Al Khalili berjudul “What is Quantum Biology?, Universiti Sunway pada 22 November 2019.
 26. Marletto, C.; Coles, D.M.; Farrow, T.; Vedral, V. (10 October 2018). “Entanglement between living bacteria and quantized light witnessed by Rabi splitting”. Journal of Physics: Communications. 2 (10): 101001.
 27. Cirel’son, B. S. (1980). “Quantum generalizations of Bell’s inequality”. Letters in Mathematical Physics. 4 (2): 93–100

     DAFTAR ISTILAH

 1. Tafsiran banyak alam – Many world Interpretations.
 2. Runtuhan fungsi gelombang – Collapse of the wave function.
 3. Keadaan kuantum – Quantum states.
 4. Kejituan songsangan-fakta – Counter-factual definiteness.
 5. Tindakan sesaujana yang meremangkan – Spooky action at a distance= Spukhafte Fernwirkung.
 6. Mantik kuantum – Quantum logic
 7. Teleportasi Kuantum – Quantum teleportation.
 8. Teori maklumat kuantum – Quantum information theory.
 9. Pengkomputeran kuantum – Quantum computing.
 10. Korelasi – Correlation.
 11. Spin bangkit – Spin up.
 12. Spin tunduk – Spin down.
 13. Kebarangkalian kuantum – Quantum probability.
 14. Penyukatan kuantum – Quantum measurement.
 15. Tentuisme – Determinism.
 16. Tafsiran Bayesianisme kuantum – QBism (Quantum Bayesianism).
 17. Teori kenisbian khas dan am – Special and general relativity theory.
 18. Keselanjaran tenaga – Energy continuum.
 19. Teori penjelmaan Dirac – Dirac’s transformation theory.
 20. Paradoks EPR – EPR paradox.
 21. Keterbelitan kuantum – Quantum entanglement (=Verschränkung).
 22. Ketaksamaan Bell – Bell’s inequality.
 23. Teori pembolehubah tersembunyi – Hidden-variable theory.
 24. GPS – Global Positioning System.
 25. Protokol komunikasi – Communication protocol.
 26. Taburan kekunci Kuantum – Quantum key distribution.
 27. Tafsiran keterlengkapan Bohr– Bohr’s complementary interpretation
 28. Keulungan kuantum – Quantum supremacy 
 29. Prinsip keterlengkapan – Complementary principle.
 30. Sebab-musabab – Causality
 31. Tak serasi – Incompatible
 32. Serasi – Compatible
Kongsikan artikel ini: